Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

  dovoľte nám Vás čo najsrdečnejšie pozvať v mene Slovenskej kardiologickej spoločnosti i v mene celého programového
a organizačného výboru na 10. Tatranské kardiologické dni (TKD), ktoré sa prvýkrát vo svojej histórii budú konať on-line. Verím,
že aj napriek pandémii COVID-19 a virtuálnej forme TKD splnia svoje postgraduálne odborne edukačné poslanie.
Veríme, že chýbajúca bezprostredná a špecifická tatranská atmosféra bude vykompenzovaná kvalitou odborných prezentácií a plodnou on-line diskusiou a prispeje k obohateniu našich vedeckých obzorov a povedie k ich klinickej aplikácii.
Pri zostavovaní programu jednotlivých blokov sme sa pridržali osvedčenej schémy spojenia sympózií navrhnutých pracovnými skupinami SKS a firemných sympózií. Už tradične v programe nemôžu chýbať bloky venované zobrazovacím metódam, srdcovému zlyhávaniu, mladým kardiológom a ambulantným kardiológom. Na odborných sympóziách odznejú najnovšie aktuálne poznatky
z európskych ako aj amerických kardiologických podujatí spolu s komentárom k výsledkom významných klinických štúdií.
Sme radi, že pozvanie prijali aj renomovaní experti z Českej republiky.
Dovoľte nám pri tejto príležitosti poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa aktívne podieľajú a prispievajú k zdaru tohtoročných
on-line TKD – prednášateľom, predsedajúcim, vedeckému a organizačnému výboru, ako aj Vám všetkým, ktorí svojou participáciou prispievate k naplneniu postgraduálnej edukačno-odbornej aktivity SKS.
Osobitne treba práve v čase pandémie COVID-19 oceniť porozumenie našich partnerov zo sveta medicínskej techniky
a farmaceutického priemyslu, bez ktorých by nebolo možné naplniť tieto naše aktivity SKS.
Pevne veríme, že on-line 10. TKD nesklamú Vaše očakávania a namiesto tatranských horizontov rozšíria tie Vaše odborné a prinesú inšpirácie pre Vašu klinickú prax.

prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH, FESC
vedecký sekretár  SKS

MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC
prezident  SKS

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Miesto a čas konania
Hotel Patria, Štrbské Pleso / on-line 10. – 11. 4. 2021