Registrácia

Prebieha on-line vyplnením registračného formulára na web stránke podujatia: www.tkd2021.sk

Účastnícky poplatok

Členovia SKS 5 €
Nečlenovia SKS 10 €
Sestry 5 €
Členovia SKS nad 65 rokov, prví autori, študenti bez poplatku

Uhradený registračný poplatok sa nevracia
(duplicitná platba, neúčasť na kongrese a pod.).

Po vyplnení registračného formulára Vás prosíme uhradiť registračný poplatok.

BANKOVÉ SPOJENIE

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Adresa banky / Bank adress: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu / Account number: 662 443 5018 / 1111
SWIFT kód / SWIFT code: UNCRSKBX
IBAN / IBAN code: SK52 1111 0000 0066 2443 5018
Variabilný symbol: 20210411

Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko, za koho je registračný poplatok hradený.

 

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania, s nasledovným počtom kreditov: 
Sobota 10.4. – 8 kreditov
Nedeľa 11.4. – 8 kreditov

Vyhlasujem, že som sa oboznámil a súhlasím s podmienkami spracúvania osobných údajov.
Vyhlasujem, že som zdravotníckym pracovníkom v zmysle § 27 zákona č. 578/2004 Z.z.
Oboznámil/a som sa a súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami služieb poskytovanými na portáli prevádzkovanom TAJPAN s.r.o. a vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.